వ్యాక్సిన్ మధ్య వ్యవధి పెంపు సరైన చర్యేనా? Live

 • సరయినదే
  0% 0 / 15
 • సరికాదు
  0% 0 / 15
 • వ్యాక్సిన్ అందించలేకే వ్యవధి పెంచారు
  100% 15 / 15
 • చెప్పలేం
  0% 0 / 15