కృష్ణపట్నం ఆయుర్వేద మందుకు అనుమతినిస్తారా? Live

 • అనుమతి ఇవ్వాలి
  0% 0 / 12
 • అనుమతి ఇవ్వకూడదు
  0% 0 / 12
 • ముందు శాస్త్రీయతను ఋజువుచేయాలి
  100% 12 / 12
 • తెలియదు
  0% 0 / 12