ఈటెల రాజేందర్ – కేసీయార్ లలో మీరు ఎవరిని సమర్ధిస్తారు? Live

 • ఈటెల ఆత్మగౌరవ బావుటాను సమర్ధిస్తాను
  46% 15 / 32
 • కేసీయార్ నిర్ణయం సముచితమైనది
  3% 1 / 32
 • ఎవరినీ సమర్ధించను
  50% 16 / 32
 • చెప్పలేను
  0% 0 / 32