ఈటల చేరికతో ఎవరికి లాభం? బిజెపి కా? రాజేందర్ కా? Live

 • బి.జె.పి కి లాభం
  13% 3 / 23
 • ఈటల కి లాభం
  0% 0 / 23
 • భి.జె.పికి, ఈటలకు ఇద్దరికీ లాభం
  60% 14 / 23
 • భి.జె.పికి, ఈటలకు ఇద్దరికీ నష్టం
  26% 6 / 23