కరోనా విషయంలో మీడియా ప్రజలను భయపెడుతోందా? Live

  • ఔను
    95% 22 / 23
  • లేదు
    0% 0 / 23
  • చెప్పలేము
    4% 1 / 23