పోల్ : కరోనా కట్టడిలో మోడీ చర్యలపై మీ అభిప్రాయం? Live

  • విజయవంతంగా కట్టడి చేశారు.
    6% 1 / 15
  • ఘోరంగా వైఫల్యం చెందారు
    86% 13 / 15
  • చెప్పలేను
    6% 1 / 15