తెలుగు రాష్ట్రాలలో పాలనా పరంగా కరోనా కట్టడి చర్యలు ఏ రాష్టంలో బాగున్నాయి? Live

 • తెలంగాణ
  3% 1 / 29
 • ఆంధ్రప్రదేశ్
  55% 16 / 29
 • రెండు రాష్ట్రాలలో బాగున్నాయి
  0% 0 / 29
 • రెండు రాష్ట్రాలలో బాగాలేవు
  37% 11 / 29
 • తెలియడం లేదు.
  3% 1 / 29