కే.సి.ఆర్ అంటేనే మోసం అంటున్న మల్లన్న వ్యాఖ్యలతో ఏకీభవిస్తారా? Live

  • ఏకీభవిస్తాను.
    52% 11 / 21
  • కే.సీ.ఆర్ పై కక్షతో మాట్లాడుతున్నాడు.
    47% 10 / 21
  • చెప్పలేను.
    0% 0 / 21